Informácia: Prevádzku e-shopu sme ukončili a je určený na predaj. Bližšie info nájdete na e-shop s doménou ebaby.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(Informácie podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

1. Spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ elektronického obchodu na stránkach www.ebaby.sk (ďalej len obchod ebaby.sk alebo eshop) je XXX so sídlom XXX, XXX, IČO: XXX, DIČ: XXX, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu XXX, číslo živnostenského registra: XXX, sa zaväzuje rešpektovať súkromie a poskytnúť informácie a poučenie o právach všetkým dotknutým osobám, registrovaným aj neregistrovaným zákazníkom v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Cieľom elektronického obchodu ebaby.sk je poskytnúť hodnotné služby, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva a preto je nevyhnutné na splnenie záväzkov poznať niektoré osobné údaje zákazníkov, ktoré sú v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa uvedených zákonov je prevádzkovateľ vo svojom informačnom systéme obchodu oprávnený  spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných zákazníkov počas celého obdobia registrácie v eshope na účely vedenia databázy registrovaných zákazníkov, spracovania objednávok, informovania zákazníkov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

 

Naopak prevádzkovateľ je povinný chrániť tieto osobné údaje pred ich zneužitím. V prípadoch, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, spracúva prevádzkovateľ eshopu osobné údaje zákazníkov na základe ich písomného súhlasu. Prevádzkovateľ pritom postupuje obozretne tak, aby chránil záujmy zákazníkov. Zákazník má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa alebo mailovou správou na ebaby@ebaby.sk.

 

Prevádzkovateľ elektronického obchodu si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v eshope v prípade, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Zrušením registrácie budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 

2. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

- objednanie tovaru prostredníctvom elektronického obchodu ebaby.sk (ďalej obchod),

- potvrdenie objednávky zákazníka prevádzkovateľom obchodu,

- uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu,

- vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade

  so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

- dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe,

- identifikácia zákazníka, oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

- evidencia kupujúcich na administratívne účely,

- evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii,

- sledovanie záručnej doby predaného tovaru.

 

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Rozsah prípadne zoznam spracovávaných osobných  údajov je určených právnymi  predpismi a prevádzkovateľ obchodu ebaby.sk spracúva najmä:

a) Fakturačné údaje

- meno a priezvisko,

- adresa trvalého bydliska.

b) Údaje pre doručenie zásielky

- meno a priezvisko príjemcu,

- adresu - miesto doručenia zásielky,

- kontaktné telefónne číslo,

- požadované kuriérskou spoločnosťou.

c) Údaje získavané sprostredkovateľom pri doručení, odovzdávaní zaplateného tovaru

číslo občianskeho preukazu - ochrana pre odovzdaním tovaru neoprávnenej osobe je zaznamenané

v dodacom liste sprostredkovateľa (to neplatí pre zásielky na dobierku).

d) Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

 

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je zákazník, kupujúci povinný informovať prevádzkovateľa obchodu o ich zmene písomne poštou, mailovou správou alebo vlastnou úpravou registrovaných osobných údajov zákazníka v informačnom systéme obchodu ebaby.sk.

 

4. Sprostredkovatelia

Vážení zákazníci, beriete na vedomie, že vaše osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom, teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s obchodom ebaby.sk, ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti a pod.. Osobné údaje v informačnom systéme obchodu nebudú sprístupnené tretím stranám.

 

Poštové a kuriérske služby

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

IČO:36 631 124

IČDPH: SK2021879959

 

Sprostredkovateľ prichádza do styku s týmito osobnými údajmi: meno a priezvisko, adresa príjemcu alebo doručenia, kontaktné telefónne číslo a mailová aresa príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

 

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Na zabezpečenie ochrany zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla občianskeho preukazu (ďalej OP) nevyžaduje.

 

6. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám.

 

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť žiadne osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný:

- uviesť iba úplné a pravdivé údaje,

- preukázať svoju identitu pri doručení zaplateného tovaru so zápisom čísla OP do dodacieho listu,

- aktualizovať prípade zmeny svojich registrovaných osobných údajov a to najneskôr pred - zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny,

- oboznámiť dotknutú osobu, ak poskytne jej osobné údaje tretej osobe ako údaje pre  doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

 

Dotknutá osoba (zákazník) má právo na základe písomnej žiadosti alebo elektronickou poštou od prevádzkovateľa vyžadovať:

- informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,

- informácie o spôsobe získania jej osobných údajov,

- odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré 
  sú predmetom spracúvania,

- likvidáciu jej osobných údajov z informačného systému.

 

Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení do svojho Účtu na stránke www.ebaby.sk.

Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú a tento súhlas môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Prevádzkovateľ elektronického obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od zodpovednosti za bezpečné zaobchádzanie s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.